dnes je 30.9.2023

Energie, fotovoltika, obnoviteľné zdroje energie a alternatívy energie z pohľadu praxe
Produkt manažér

2023.01 Úvodník


Ing. Nadežda Fuksová

Vážené čitateľky/vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Energie, fotovoltika, obnoviteľné zdroje energie a alternatívy energie z pohľadu praxe sa dočítate o dôvodoch, prečo sa rozhodnúť pre fotovoltiku v roku 2023. Ako uvádza odborník doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.: „Rozhodnutie investovať do fotovoltiky prináša aj istú nezávislosť. Vlastnenie fotovoltického systému vám umožňuje byť menej závislým od tradičných elektrických sietí a ich fluktuujúcich cien elektriny. S vlastnou výrobou energie z fotovoltiky získavate stabilitu a kontrolu nad vašimi energetickými potrebami.” V ostatnom období aj vzhľadom na vývoj cien energií je pre mnohých podnikateľov kľúčové šetrenie nákladov. Viac k tejto téme už v tomto čísle časopisu.

Aké sú základné princípy fotovoltiky v praxi? Upozorňujeme, že medzi hlavné princípy, ovplyvňujúce funkčnosť systému patria sklon panelov, orientácia panelov, vplyv tienenia na ne, inštalovaný výkon, použitie optimizérov, rozdelenie panelov na viac „stringov”, výber vhodného meniča, vhodné rozdelenie inštalovaného výkonu spotrebičov medzi fázami, výber vhodnej batérie a iné. Veľkou výhodou predplatného časopisu - Energie, fotovoltika, obnoviteľné zdroje energie a alternatívy energie z pohľadu praxe – je fakt, že môžete aj technické otázky konzultovať s odborníkmi prostredníctvom odpovedného servisu, ktorý máte vďaka predplatnému k dispozícii.

POZOR! Viete, aké podmienky sa vás týkajú pri postupe výstavby a pripojení fotovoltickej elektrárne v roku 2023? V tomto čísle časopisu sa okrem iného dočítate aj o výstavbe fotovoltickej elektrárne, pripojení do distribučnej sústavy, oznamovacej povinnosti voči ÚRSO či stavebnom povolení a osobitných povinnostiach v súvislosti s postupom výstavby a pripojením fotovoltickej elektrárne.

Odborníčka na oblasť energií JUDr. Lucia Wirdzek pripravila informácie týkajúce sa novej energetickej legislatívy a účasti na trhu s elektrinou a plynom v roku 2023.

Odporúčame prečítať si i ďalšie odborné informácie:

  • Fotovoltika z hľadiska technického vybavenia v roku 2023.

  • Kvalita a cena komponentov v rámci inštalácie fotovoltiky v roku 2023.

  • Praktické odporúčania v rámci fotovoltiky v roku 2023.

  • Technické normy pre oblasť fotovoltiky v roku 2023.

S prianím príjemného čítania


Ing. Nadežda Fuksová

Odborná redaktorka

Autorský kolektív

Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.
Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD.

Doc. Ing. Dušan Medveď, PhD., je docentom na Katedre elektroenergetiky FEI TU v Košiciach. Profiluje sa vo viacerých oblastiach elektrotechniky a elektroenergetiky, ako napríklad v oblasti riešenia nepriaznivých vplyvov v elektrizačnej sústave, v oblasti nabíjacích staníc pre elektromobily, v oblasti pripojovania obnoviteľných zdrojov do sústavy, v oblasti riešenia rozloženia elektromagnetických polí a teplotných polí. Je revíznym technikom vyhradených technických zariadení elektrických (E1A) a plynových (PZ - A - Bf,g,h).
V rámci akademickej pôsobnosti vedie prednášky, cvičenia a semináre z vybraných kapitol elektroenergetiky. Hodnotí študentov, vedie a oponuje záverečné práce v troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Vytvára študijné materiály a zabezpečuje exkurzie v energetických podnikoch. Zúčastňuje sa na výskumnej, vedeckej, vývojovej činnosti pracoviska a zverejňuje jej výsledky v časopisoch a na vedeckých, odborných podujatiach a spolupracuje pri organizovaní vedeckých podujatí.

Ing. Milan Perný, PhD.
Ing. Milan Perný, PhD.

Základnú školu vyštudoval vo svojej rodnej obci a následne úspešne dokončil Priemyselnú školu elektrotechnickú v Nitre. Bakalárske a inžinierske štúdium na ukončil na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na Fakulte Elektrotechniky a informatiky (FEI) v odbore fyzikálne inžinierstvo so zameraním na obnoviteľné zdroje energie, kde obhájil aj titul PhD. V súčasnosti (2023) pôsobí ako pedagogický pracovník na Oddelení aplikovanej elektrotechniky a materiálov a zaoberá sa materiálovým výskumom pre fotovoltické články. V roku 2022 získal titul Učiteľ roka za rok 2021 na FEI STU. Je autorom publikácie Obnoviteľné zdroje energie 2 a editorom zborníkov Elektrotechnológia 2018, Energetika, Inteligentné a bezpečné informačno-komunikačné technológie a systémy, ako aj vysokoškolskej učebnice Rozvodné zariadenia v energetike. Na svojom konte má viac ako 250 publikácií a dva úžitkové vzory: Systém merania a riadenia elektrickej rozvodnej siete: Úžitkový vzor č. 8643, Systém riadenia elektrickej rozvodnej siete so spracovaním prebytkového výkonu lokálneho zdroja: Úžitkový vzor č. 9118.

Bc. Dávid Takács
Bc. Dávid Takács

Študent a absolvent študijného odboru elektroenergetika na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Toto odvetvie je zároveň jeho koníčkom. Pracuje ako projektant v oblasti NN elektroinštalácií. V súčasnosti sa zaoberá skúmaním optimalizácií fotovoltických elektrární. Tejto problematike sa venuje aj vo svojich záverečných prácach na univerzite.

JUDr. Lucia Wirdzek
JUDr. Lucia Wirdzek

Oblasti energetiky sa venujem už viac ako 15 rokov. Vystriedala som viacero pozícií cez reguláciu, správu predstavenstva a procesov až po ochranu spotrebiteľa. Poslednej zo spomenutých tém som sa venovala zo strany regulovaného subjektu aj kontrolného orgánu, preto sú mi známe pohľady oboch. V rámci svojej praxe spolupracujem so spotrebiteľskými združeniami a zúčastňujem sa medzinárodných fór riešiacich spotrebiteľskú problematiku. V súčasnosti pracujem na poste riaditeľky odboru ochrany spotrebiteľa na URSO. Zo svojej pozície vnímam otázky a potrebu získavania zrozumiteľných informácií zo strany odberateľov. Preto sa dlhodobo snažím potrebné vedomosti posúvať ďalej, či už prostredníctvom osobnej komunikácie, alebo zdieľaním informácií v článkoch.

Mag. Annamária Tóthová
Mag. Annamária Tóthová

Annamária Tóthová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi špecializuje predovšetkým na oblasť práva životného prostredia, odpadového hospodárstva, povoľovania infraštruktúrnych projektov, stavebného práva, práva nehnuteľností, energetiku a regulované činnosti. Annamária spolupracuje s našou advokátskou kanceláriou od roku 2006. Predtým pracovala v medzinárodnej advokátskej kancelárii Haslinger/Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH vo Viedni a Bratislave. Je spoluautorkou knižnej monografie Podpora obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku (2010), ako aj autorkou mnohých odborných článkov, pričom sa pravidelne venuje aj prednáškovej činnosti.
Annamária absolvovala štúdium na Právnickej fakulte Viedenskej univerzity. Členkou Slovenskej advokátskej komory je od roku 2009. Okrem slovenského jazyka hovorí po nemecky a anglicky.

Mgr. Sylvia Berová
Mgr. Sylvia Berová

Sylvia Berová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi zameriava na poskytovanie právneho poradenstva najmä v oblasti obchodného práva, energetického práva, práva odpadového hospodárstva, ale tiež na korporátnu agendu a právo nehnuteľností.
Sylvia študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland pôsobí od roku 2022. Predtým pracovala vo viacerých lokálnych advokátskych kanceláriách a bezprostredne pred nástupom do advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland pôsobila ako vedúca právneho oddelenia v energetickej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou a predajom elektriny a tepla, ktorá spadá pod svetového lídra v ekologickej transformácii. Okrem slovenčiny Sylvia ovláda anglický jazyk.

 
OBSAH
VESTNÍKY MINISTERSTIEV